top of page

Algemene voorwaarden

Woodst hanteert specifieke algemene voorwaarden voor drie kernservices: reisorganisatie, coaching, en events.

 

Elk domein heeft zijn unieke set regels en richtlijnen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening soepel verloopt en zowel de belangen van Woodst als die van de deelnemers beschermt.

Elk van deze sets met voorwaarden is zorgvuldig opgesteld om transparantie en begrip te waarborgen, zodat je precies weet waar je aan toe bent wanneer je deelneemt aan een van de activiteiten van Woodst.

 • Reisorganisatie: De voorwaarden omvatten richtlijnen omtrent boekingen, annuleringen, aansprakelijkheid en verzekeringen. Zo wordt duidelijk wat reizigers kunnen verwachten tijdens hun avontuur en wat Woodst's rol hierin is.

   

 • Behandelingen & Coaching: Deze voorwaarden beschrijven de verwachtingen rond sessies, vertrouwelijkheid, betalingsvoorwaarden en annuleringsbeleid. Het schept een veilige basis voor persoonlijke ontwikkeling.

   

 • Events: Voor de diverse evenementen, zoals retreats en workshops, zijn er regels over deelname, gedrag, betalingen en wat te doen bij onvoorziene omstandigheden. Dit zorgt voor een heldere en plezierige ervaring voor alle betrokkenen.

Events

Voorwaarden Events

Voor de diverse evenementen, zoals retreats en workshops, zijn er regels over deelname, gedrag, betalingen en wat te doen bij onvoorziene omstandigheden. Dit zorgt voor een heldere en plezierige ervaring voor alle betrokkenen.

De algemene voorwaarden voor evenementen (versie 2024) definiëren de rechten en verplichtingen van de organisator en deelnemers, inclusief definities, toepasselijkheid, gedragscode, aanmeldingsproces, uitvoering, geheimhouding, intellectuele eigendom, kosten, betaling, aansprakelijkheid, boekingen, annuleringen, beëindiging, geschillen, en privacy. Belangrijke punten zijn de nadruk op ethische gedragscodes, de vereiste van persoonlijke verklaringen voor specifieke activiteiten, de procedures rond aanmelding, betaling, en annulering, alsook de behandeling van persoonlijke gegevens conform AVG.

​Samenvattend: 

 • Inschrijving en Betaling: Deelname aan een event wordt gegarandeerd na inschrijving en ontvangst van de volledige betaling.

 • Annuleringsbeleid: Bij annulering door de deelnemer binnen een bepaalde termijn kan een gedeelte van de betaling teruggevorderd worden in de vorm van annuleringskosten. Na deze termijn is restitutie niet meer mogelijk.

 • Aansprakelijkheid: Woodst is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of andere verliezen tijdens het event.

 • Gezondheid en Veiligheid: Deelnemers dienen vooraf eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen te melden. Woodst zorgt voor passende maatregelen om een veilige omgeving te waarborgen.

 • Gedragscode: Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen tegenover mededeelnemers en personeel. Ongepast gedrag kan leiden tot verwijdering van het event zonder restitutie.

 • Programmawijzigingen: Woodst behoudt zich het recht voor om het programma van een event aan te passen indien nodig, dat geldt zowel voor de locatie, de inhoud van de events.

 • Privacy: Persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming gedeeld met derden.

 • Foto- en Videomateriaal: Tijdens events gemaakt materiaal kan door Woodst gebruikt worden voor promotionele doeleinden, tenzij een deelnemer hier bezwaar tegen maakt.

Voorwaarden Behandelingen & Coaching

De algemene voorwaarden voor coaching en behandelingen omvatten definities van betrokken partijen, toepasselijkheid, gedragsregels, offerte- en overeenkomstprocedures, uitvoering van de overeenkomst, geheimhouding, intellectuele eigendom, honorarium en kosten, betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, annulering, beëindiging van de overeenkomst, en geschillenbeslechting. Ze benadrukken de verantwoordelijkheden van zowel de coach als de coachee, met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, ethische gedrag, en de financiële en juridische aspecten van de coachingrelatie. Deze voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld om transparantie en wederzijds begrip te bevorderen, waarbij de kwaliteit en integriteit van het coachingproces worden gewaarborgd.

De algemene voorwaarden voor coaching bij Woodst omvatten:

 • Definities & Toepasselijkheid: Wie zijn betrokken en wanneer deze voorwaarden gelden.

 • Gedragsregels & Geheimhouding: Ethische standaarden en privacybescherming.

 • Offertes & Overeenkomsten: Hoe afspraken tot stand komen.

 • Uitvoering van de Overeenkomst: Verantwoordelijkheden en uitvoeringswijze.

 • Intellectuele Eigendom: Omgaan met kennis en materialen.

 • Honorarium & Betalingsvoorwaarden: Kostenstructuur en betalingsregelingen.

 • Aansprakelijkheid & Annulering: Grenzen van verantwoordelijkheid en annuleringsbeleid.

 • Beëindiging & Geschillen: Voorwaarden voor beëindiging en oplossen van geschillen.

Deze voorwaarden zorgen voor duidelijkheid en structuur binnen de coachingstrajecten. Ze zijn te downloaden via de 'Download' knop op de Woodst website, waarmee je eenvoudig toegang krijgt tot de volledige documentatie en inzicht in alle afspraken.

Voorwaarden Reizen

De algemene reisvoorwaarden van Woodst bevatten richtlijnen voor boekingen, inclusief de procedure van totstandkoming, betalingsvoorwaarden, annulering, en wijzigingen door zowel reizigers als de organisator. Ze omvatten ook informatie over prijswijzigingen, reizigersverplichtingen, en de verantwoordelijkheden van Woodst voor de goede uitvoering van de reis. Daarnaast behandelen ze aansprakelijkheidsbeperkingen, verzekeringsinformatie, en hoe om te gaan met klachten en niet-conformiteiten tijdens de reis.

De algemene reisvoorwaarden van Woodst, opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), omvatten:

 • Boekingsproces: Duidelijkheid over hoe boekingen tot stand komen.

 • Betalingsvoorwaarden: Informatie over aanbetalingen en restbetalingen.

 • Annuleringsvoorwaarden: Richtlijnen voor het annuleren van een reis en eventuele kosten.

 • Wijzigingen door de organisator: Voorwaarden voor aanpassingen in het reisaanbod.

 • Aansprakelijkheid: Grenzen van verantwoordelijkheid van de organisatie.

 • Verplichtingen van de reiziger: Wat er van reizigers verwacht wordt.

 • Klachtenprocedure: Hoe om te gaan met ontevredenheid of klachten.

Deze voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld door Woodst, met de expertise en ondersteuning van de VvKR, om zowel de belangen van de reizigers als die van de organisatie te waarborgen. Ze staan garant voor een heldere en eerlijke communicatie, waardoor elke reiservaring zo soepel en aangenaam mogelijk verloopt.

Coaching & behandling
Reizen

Garantie regeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Woodst gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Woodst op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

De werking​

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Woodst, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Woodst. Mocht Woodst voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

bottom of page